شهدای روحانی مدافع حرم http://mrohaniyat.ir 2020-11-26T20:04:30+01:00 text/html 2016-10-31T05:58:08+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید محمد کیهانی http://mrohaniyat.ir/post/34 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/keyhani/keyhani0.jpg" alt="" width="422" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="591"><br></div> text/html 2016-10-17T07:33:24+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید حاج محمد پورهنگ http://mrohaniyat.ir/post/33 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/poorhang/poorhang2.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></div> text/html 2016-10-17T07:26:19+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید سعید بیاضی زاده http://mrohaniyat.ir/post/32 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/bayazi/bayazi11.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br></div> text/html 2016-09-08T02:48:42+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید محمد مهدی هاشمی نژاد http://mrohaniyat.ir/post/31 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/afghan/hasheminejad/hasheminejad1.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-08T02:41:23+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید علیرضا توسلی (افغانستان) http://mrohaniyat.ir/post/30 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/afghan/tavasoli/tavasoli1.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-04T06:19:07+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید سید حشمت علی (پاکستانی) http://mrohaniyat.ir/post/29 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/pakestani/heshmatali/heshmatali2.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-04T06:13:00+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید سید تهذیب حسن (پاکستانی) http://mrohaniyat.ir/post/28 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0"  style="width:400px;height:500px" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/pakestani/tahzibhasan/tahzibhasan.png" alt=""></div> text/html 2016-09-04T06:10:32+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید عدیل حسین (پاکستانی) http://mrohaniyat.ir/post/27 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0"  ="" style="width:400px;height:600px" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/pakestani/adilhosein/adilhosein.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-13T00:24:23+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید محمود کلانی (افغانستان) http://mrohaniyat.ir/post/26 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" style="width:500px;height:350px" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/afghan/kalani/kalani3.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-08T23:22:44+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید محمد رضایی (افغانستان) http://mrohaniyat.ir/post/25 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" style="width:300px;height:" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/afghan/rezaee/rezaee1.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-07T00:22:30+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید رضا بخشی (افغانستان) http://mrohaniyat.ir/post/24 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" style="width:450px;height:450px" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/afghan/bakkhshi2.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-02T01:57:57+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید سید تقی شمس (پاکستان) http://mrohaniyat.ir/post/23 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/pakestani/shams/shams.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-31T23:33:15+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید وجاهت علی (پاکستان) http://mrohaniyat.ir/post/22 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/pakestani/vejahatAli/vejahat.png" alt=""></div> text/html 2016-07-25T06:23:58+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه درباره موسسه نور کریمه http://mrohaniyat.ir/post/21 <div>باسم رب الشهداء و الصدیقین</div><div>موسسه نور کریمه افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت روحانیون شهید مراکز ذیل الذکر را ایجاد نموده است:</div><div>- مرکز آموزش روایتگری</div><div>-مرکز پژوهش جهاد و شهادت</div><div>- مرکز ثبت تاریخ شفاهی</div><div>- مرکز اعزام</div><div><br></div><div>در این راستا وب سایت های ذیل الذکر ایجاد گردیده است:</div><div>- وب سایت اصلی موسسه</div><div>- وب سایت مرکز آموزش</div><div>- وب سایت مرکز پژوهش</div><div>- وب سایت ثبت تاریخ شفاهی</div><div>- وب سایت شهدای روحانی مدافع حرم</div><div><br></div><div>آدرس: قم- بلوار صدوقی- جنب بلوار فردوسی- ساختمان خاتم - موسسه نور کریمه</div><div>ایمیل: noor_karime@yahoo.com</div><div>تلفن: 02532928671</div> text/html 2016-07-25T00:26:41+01:00 mrohaniyat.ir نور کریمه شهید احمد مکیان http://mrohaniyat.ir/post/20 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861072/shohada/makian/makian2.jpg" alt=""></div>