شهدای روحانی مدافع حرم tag:http://mrohaniyat.ir 2020-11-27T08:03:30+01:00 mihanblog.com شهید محمد کیهانی 2016-10-31T05:58:08+01:00 2016-10-31T05:58:08+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/34 نور کریمه
]]>
شهید حاج محمد پورهنگ 2016-10-17T07:33:24+01:00 2016-10-17T07:33:24+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/33 نور کریمه ]]> شهید سعید بیاضی زاده 2016-10-17T07:26:19+01:00 2016-10-17T07:26:19+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/32 نور کریمه
]]>
شهید محمد مهدی هاشمی نژاد 2016-09-08T02:48:42+01:00 2016-09-08T02:48:42+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/31 نور کریمه ]]> شهید علیرضا توسلی (افغانستان) 2016-09-08T02:41:23+01:00 2016-09-08T02:41:23+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/30 نور کریمه ]]> شهید سید حشمت علی (پاکستانی) 2016-09-04T06:19:07+01:00 2016-09-04T06:19:07+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/29 نور کریمه ]]> شهید سید تهذیب حسن (پاکستانی) 2016-09-04T06:13:00+01:00 2016-09-04T06:13:00+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/28 نور کریمه ]]> شهید عدیل حسین (پاکستانی) 2016-09-04T06:10:32+01:00 2016-09-04T06:10:32+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/27 نور کریمه ]]> شهید محمود کلانی (افغانستان) 2016-08-13T00:24:23+01:00 2016-08-13T00:24:23+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/26 نور کریمه ]]> شهید محمد رضایی (افغانستان) 2016-08-08T23:22:44+01:00 2016-08-08T23:22:44+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/25 نور کریمه ]]> شهید رضا بخشی (افغانستان) 2016-08-07T00:22:30+01:00 2016-08-07T00:22:30+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/24 نور کریمه ]]> شهید سید تقی شمس (پاکستان) 2016-08-02T01:57:57+01:00 2016-08-02T01:57:57+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/23 نور کریمه ]]> شهید وجاهت علی (پاکستان) 2016-07-31T23:33:15+01:00 2016-07-31T23:33:15+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/22 نور کریمه ]]> درباره موسسه نور کریمه 2016-07-25T06:23:58+01:00 2016-07-25T06:23:58+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/21 نور کریمه باسم رب الشهداء و الصدیقینموسسه نور کریمه افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت روحانیون شهید مراکز ذیل الذکر را ایجاد نموده است:- مرکز آموزش روایتگری-مرکز پژوهش جهاد و شهادت- مرکز ثبت تاریخ شفاهی- مرکز اعزامدر این راستا وب سایت های ذیل الذکر ایجاد گردیده است:- وب سایت اصلی موسسه- وب سایت مرکز آموزش- وب سایت مرکز پژوهش- وب سایت ثبت تاریخ شفاهی- وب سایت شهدای روحانی مدافع حرمآدرس: قم- بلوار صدوقی- جنب بلوار فردوسی- ساختمان خاتم - موسسه نور کریمهایمیل: noor_karime@yahoo.comتلفن: 02532928 باسم رب الشهداء و الصدیقین
موسسه نور کریمه افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت روحانیون شهید مراکز ذیل الذکر را ایجاد نموده است:
- مرکز آموزش روایتگری
-مرکز پژوهش جهاد و شهادت
- مرکز ثبت تاریخ شفاهی
- مرکز اعزام

در این راستا وب سایت های ذیل الذکر ایجاد گردیده است:
- وب سایت اصلی موسسه
- وب سایت مرکز آموزش
- وب سایت مرکز پژوهش
- وب سایت ثبت تاریخ شفاهی
- وب سایت شهدای روحانی مدافع حرم

آدرس: قم- بلوار صدوقی- جنب بلوار فردوسی- ساختمان خاتم - موسسه نور کریمه
ایمیل: noor_karime@yahoo.com
تلفن: 02532928671
]]>
شهید احمد مکیان 2016-07-25T00:26:41+01:00 2016-07-25T00:26:41+01:00 tag:http://mrohaniyat.ir/post/20 نور کریمه ]]>